Bestel op tijd: bekijk onze levertijdenpagina voor meer informatie over bezorging rond de feestdagen

Onze voorwaarden

Kleine lettertjes: die proberen we zoveel mogelijk te vermijden. Omdat we duidelijkheid belangrijk vinden. En jou glashelder willen maken wat je van ons kunt verwachten. Daarom vind je op deze pagina al onze voorwaarden bij elkaar. Voor aanbiedingen, acties en meer zodat je die op je gemak eens kunt nalezen.

We maken onderscheid in onze algemene voorwaarden met betrekking tot de verkoop aan consumenten en bedrijven. Kies hieronder de voorwaarden die op jou van toepassing zijn.

Let op! Aangezien drukwerk een maatproduct is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten. Dit is ook van toepassing op cadeaubonnen.

Algemene voorwaarden consumenten

Algemene voorwaarden consumenten

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband

met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 4. Dag: kalenderdag; 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 9. Ondernemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Drukwerkdeal.nl B.V.; 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: Drukwerkdeal.nl B.V. handelend onder de naam/namen: Drukwerkdeal.nl Vestigings- & bezoekadres: Keulenstraat 4 7418 ET Deventer Telefoonnummer: (+31) 088 88 55 222 Bereikbaarheid: Van maandag t/m donderdag vanaf 08.00 uur tot 18.30 uur en vrijdag vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur E-mailadres: info@drukwerkdeal.nl KvK-nummer: 08119373 Btw-identificatienummer: NL8195.55.514.B01

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst

op afstand tussen ondernemer en consument. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

ARTIKEL 4: HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod

vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5: DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de

consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. De ondernemer kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepings-recht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6: HERROEPINGSRECHT

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen

zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren; b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken

of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

ARTIKEL 8: UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het

modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien: a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht. 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen. 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9: VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst

van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 10: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen

invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

ARTIKEL 11: DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/ of diensten niet

verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 12: NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde

specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

ARTIKEL 13: LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van

bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 14: BEËINDIGING

De Overeenkomst kan door de ondernemer met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke (waaronder tevens wordt verstaan: per email) verklaring aan de consument worden ontbonden indien: a. De consument faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; b. Op de consument de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard; c. Beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van de consument wordt gelegd; d. De consument komt te overlijden; e. De consument onder curatele of bewind wordt gesteld; f. Na het sluiten van de overeenkomst aan de ondernemer andere omstandigheden ter kennis komen die de ondernemer goede grond geven te vrezen dat de consument niet aan diens verplichtingen zal voldoen; een en ander onverminderd het recht van de ondernemer om van de consument schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 15: BETALING

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde

bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten zal de consument nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen na ontvangst van de ingebrekestelling heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten worden berekend conform de Staffel BIK.

ARTIKEL 16: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. De intellectuele eigendomsrechten van de ondernemer op al hetgeen de ondernemer in de uitvoering van de overeenkomst aan

de consument verstrekt, waaronder in ieder geval tekeningen, afbeeldingen en ontwerpen blijven berusten bij de ondernemer en mogen door de consument slechts worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst. 2. Wanneer bij de uitvoering van de overeenkomst intellectuele eigendomsrechten ontstaan, dan berusten de intellectuele eigendomsrechten, waaronder tevens wordt verstaan het databankenrecht, bij de ondernemer. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten krachtens de wet bij de consument komen te rusten, draagt de consument deze intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over aan de ondernemer en zal de consument indien nodig zijn medewerking verlenen aan deze overdracht en verleent hij voorts bij voorbaat een onherroepelijke volmacht waarmee de ondernemer al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de intellectuele eigendomsrechten bij de ondernemer komen te rusten. De consument doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij de consument blijven berusten, dan wel verbindt de consument zich ertoe om deze persoonlijkheidsrechten in het economische verkeer niet uit te oefenen. 3. De consument staat er jegens de ondernemer voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de consument, a) geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht, handelsnaamrecht en/of merkrecht van derden en b) niet aanstootgevend, onwettig, onrechtmatig, intimiderend, smadelijk, bedreigend, schadelijk, obsceen, kwaadwillend of anderszins laakbaar is. De consument vergoedt de ondernemer alle schade en nadeel die de ondernemer lijdt indien en doordat het door de ondernemer geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden dan wel het door de ondernemer geproduceerde drukwerk aanstootgevend, onwettig, onrechtmatig, intimiderend, smadelijk, bedreigend, schadelijk, obsceen, kwaadwillend of anderszins laakbaar mocht blijken te zijn. De consument vrijwaart de ondernemer tegen alle aanspraken van derden ter zake. De ondernemer behoudt zich het recht voor om de door de consument verstrekte opmaak van het drukwerk en/of een bestelling te weigeren of te annuleren in het geval dit naar het inzicht van de ondernemer aanstootgevend, onwettig, onrechtmatig, intimiderend, smadelijk, bedreigend, schadelijk, obsceen, kwaadwillend of anderszins laakbaar is en/of inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De ondernemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden door de consument voor hetgeen voortvloeit uit een dergelijke weigering of annulering. De ondernemer heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de consument.

ARTIKEL 17: PRIVACY

 1. Wanneer de ondernemer tijdens het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens die door de consument zijn verstrekt,

verkrijgt en hij deze persoonsgegevens verwerkt, zal hij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene verordening gegevensbescherming. Tijdens de overeenkomst is de volgende verwerkersovereenkomst van kracht, tenzij een separate verwerkersovereenkomst is overeengekomen.

ARTIKEL 18: KLACHTENREGELING

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze

klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN VERVAL VAN RECHT

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen tussen de consument en de ondernemer uit welke hoofde dan ook worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. De consument heeft gedurende een maand nadat de ondernemer zich op dit artikel 17 lid 2 heeft beroepen de gelegenheid te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. 3. In afwijking op lid 2 heeft de consument ook het recht om een geschil over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen de consument en de ondernemer voor te leggen aan de geschillencommissie via het ODR platform (http:// ec.europa.eu/consumers/odr/). 4. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van de consument jegens de ondernemer in ieder geval één jaar na de dag waarop het vorderingsrecht is ontstaan, tenzij binnen deze termijn de betreffende vordering bij de bevoegde rechter of geschillenbeslechter aanhangig is gemaakt.

ARTIKEL 20: WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De ondernemer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht

nadat deze op de website van de ondernemer zijn gepubliceerd en de consument omtrent de wijziging is geïnformeerd en niet binnen 7 dagen na de kennisgeving haar bezwaren schriftelijk aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Bijlage I: Modelformulier voor herroeping Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) a. Aan: [ naam ondernemer] [ geografisch adres ondernemer] [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst], herroept/herroepen c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] d. [Naam consumenten(en)] e. [Adres consument(en)] f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 • Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is
Algemene voorwaarden bedrijven

Algemene voorwaarden bedrijven

Drukwerkdeal.nl is een handelsnaam van Printdeal B.V, statutair gevestigd te Deventer, kantoorhoudende aan de Keulenstraat 4 A te (7418 ET) Deventer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08119373. Wij zijn bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 op het telefoonnummer +31 (0)88 88 55 222 en per mail info@drukwerkdeal.nl. Btwidentificatienummer: NL8195.55.514.B01.B.V.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Met “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer, zijnde een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, van goederen en diensten van Printdeal B.V. Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging per brief, e-mail of langs een andere tussen Printdeal B.V. en de klant overeengekomen elektronische weg waarbij berichten worden opgeslagen en binnen redelijke termijn leesbaar kunnen worden gemaakt.

ARTIKEL 2: TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN EN UITSLUITING, TOEPASSING VOORWAARDEN VAN DE KLANT

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Printdeal B.V. en op alle overeenkomsten tussen de klant en Printdeal B.V. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten.

ARTIKEL 3: AANBIEDING, TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomt tussen de klant en Printdeal B.V. komt niet reeds tot stand doordat de klant opdracht geeft n.a.v. een aanbod van Printdeal B.V., maar pas doordat Printdeal B.V. de opdracht van de klant schriftelijk bevestigt (“opdrachtbevestiging”). 3.2 Aanbiedingen van Printdeal B.V. zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen. Alle aanbiedingen kunnen door Printdeal B.V. te allen tijde worden herroepen, ook nadat het aanbod door de klant is aanvaard.

ARTIKEL 4: ANNULERING

4.1 Wil de klant de met Printdeal B.V. gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij Printdeal B.V. een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Printdeal B.V. schriftelijk is bevestigd. 4.2 De klant kan niet meer annuleren nadat Printdeal B.V. aan de klant de statusvermelding “in druk” heeft gestuurd. 4.3 Na annulering brengt Printdeal B.V. bij de klant altijd een bedrag van € 25,- wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan € 25,- belopen.

ARTIKEL 5: OPMAAK EN SPECIFICATIES VAN HET DRUKWERK EN VERANTWOORDELIJKHEID DAARVOOR

5.1 De klant krijgt op zijn schriftelijk verzoek zonder kosten een papiermonster toegestuurd met het oog op de bestelling van drukwerk. Aan de hand daarvan kan de klant de papierkwaliteiten beoordelen. Bestelt de klant drukwerk zonder een papiermonster te hebben aangevraagd, dan kan hij niet reclameren over de papierkwaliteit behalve in het kader van de garantie volgens 8.1. 5.2 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Printdeal B.V. de klant schriftelijk een bericht dat hij de gewenste opmaak van het drukwerk kan opsturen naar Printdeal B.V. Dat opsturen gebeurt volgens de procedure en specificaties (hierna gezamenlijk: “aanleverspecificaties”) die staan vermeld op de website drukwerkdeal.nl. Een toezending niet volgens de aanleverspecificaties hoeft Printdeal B.V. niet te aanvaarden. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak zijn uitsluitend het risico van de klant. Printdeal B.V. heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. 5.3 De klant kan ervoor kiezen dat Printdeal B.V. een controle uitvoert nadat de bestanden met de opmaak zijn opgestuurd (“controle bestanden”). In dat geval gaat Printdeal B.V. na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen voor drukken en controleert Printdeal B.V. de bestanden op conformiteit met de aanleverspecificaties. Printdeal B.V. beoordeelt in het kader van de controle bestanden niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevatte, in tekst, creativiteit of kleur e.d. Kiest de klant niet voor controle bestanden, dan stelt Printdeal B.V. de klant in staat om aan te leveren met het “bestandscontrolesysteem”en kan de klant zelf een afdrukvoorbeeld op PDF-formaat genereren en controleren. De opdracht wordt pas verder uitgevoerd, nadat de klant het afdrukvoorbeeld heeft goedgekeurd, volgens de daarvoor bepaalde procedure. 5.4 De klant houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden - zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. De afwijking wordt bepaald door vergelijking (i) in geval van controle bestanden: met het bestand zoals door Printdeal B.V. ontvangen en (ii) in andere gevallen: met het afdrukvoorbeeld in PDF. Ook indien een standaardkleur geldt is een afwijking van toegestaan.

ARTIKEL 6: PRIJS, BETALING

6.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is franco afleveradres, mits dit een adres in Nederland is, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. 6.2 Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan Printdeal B.V. kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering. Is betaling op rekening afgesproken, dan zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Printdeal B.V. kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien Printdeal B.V. (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden. 6.3 Kosten van girale betaling zijn voor de klant. De klant heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op Printdeal B.V. 6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. Printdeal B.V. heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft Printdeal B.V. aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag inclusief btw bedragen en een vergoeding van de werkelijke gemaakte gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door adviseurs, advocaten en externe deskundigen. Een en ander onverminderd de overige wettelijke en contractuele rechten van Printdeal B.V.B.V. 6.5 De in rekening gebrachte prijs is terstond opeisbaar als de klant faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op de klant de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van de klant wordt gelegd, de klant komt te overlijden of wordt ontbonden, de klant onder curatele of bewind wordt gesteld, of na het sluiten van de overeenkomst andere omstandigheden ter kennis komen die Printdeal B.V. goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. 6.6 Drukwerkdeal.nl kan de toegang van gebruikers tot de partneromgeving op ieder moment omzetten tot toegang tot de reguliere omgeving. Drukwerkdeal.nl behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen.

ARTIKEL 7: LEVERING, RISICO TIJDENS VERVOER

7.1 Levering aan de klant binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren 09.00-18.00 uur op werkdagen, via een passend vervoer in opdracht van Printdeal B.V. Daarbij wordt het drukwerk op de gebruikelijke wijze verpakt. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering onder de leveringsconditie Af Fabriek (EXW), zoals bedoeld in de Incoterms 2020, op het adres van Printdeal B.V. 7.2 B.V.Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden Printdeal B.V. alleen indien ze schriftelijk door Printdeal B.V. werden aangegaan. 7.3 In de door Printdeal B.V. opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in druk is genomen volgens de statusvermelding door Printdeal B.V. De levertijden die Printdeal B.V. opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van Printdeal B.V. bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien Printdeal B.V. die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is. Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijk annuleren. In afwijking van artikel 4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de klant kan leiden. 7.4 De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel bezorgd. Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de klant liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan. De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook als een fatale levertermijn is overeengekomen. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal Printdeal B.V. de goederen voor rekening van de klant beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan Printdeal B.V. zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de klant. De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als Printdeal B.V. zich van de goederen ontdoet.

ARTIKEL 8: WAARTOE DE OVEREENKOMST PRINTDEAL B.V. VERPLICHT, RECLAME

8.1 Printdeal B.V. zal het drukwerk leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. Printdeal B.V. staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Printdeal B.V. geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enig bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan Printdeal B.V. heeft medegedeeld. 8.2 Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerdere niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend. 8.3 De klant zal binnen acht dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclame van de klant op de hier bedoelde punten dient per aangetekende brief aan Printdeal B.V. te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn. Reclame over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de klant binnen acht dagen na ontdekking per aangetekende brief aan Printdeal B.V. doorgeven. Het heeft de voorkeur dat de klant het reclamatieformulier gebruikt, te vinden op zijn personal account (https://www.drukwerkdeal.nl). De klant kan niet meer reclameren als drie maanden zijn verstreken na de levering. Bij iedere reclame moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder bijsluiting van circa 30 exemplaren van het drukwerk waarover wordt gereclameerd. Werd inmiddels een factuur ontvangen, dan moet ook een kopie van de factuur worden meegestuurd. Na ontvangst van een tijdige reclame volgens de juiste procedure, zal Printdeal B.V. met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de klant. 8.4 Wordt de termijn voor reclame overschreden, dan heeft Printdeal B.V. het recht om de klacht af te wijzen en is Printdeal B.V. niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming. 8.5 Als Printdeal B.V. de reclame van de klant als juist heeft aangemerkt, zal de klant op eerste verzoek van Printdeal B.V. het betreffende drukwerk aan Printdeal B.V. retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van Printdeal B.V. Indien de klant het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de klant, ongeacht of de reclame volgens Printdeal B.V. terecht was of niet. 8.6 De klant kan niet reclameren over drukwerk indien het drukwerk door de klant normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag of gebruik. 8.7 Indien de klant terecht reclameert over het drukwerk, heeft Printdeal B.V. de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het drukwerk opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Een reclame met betrekking tot geleverd drukwerk beïnvloedt niet de verplichtingen van de klant uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveringen en geven de klant niet het recht de betaling van de vorderingen van Printdeal B.V. op te schorten. Als herlevering bezwaarlijk is voor Printdeal B.V., kan Printdeal B.V. ervoor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.

ARTIKEL 9: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN PRINTDEAL B.V.

9.1 De aansprakelijkheid van Printdeal B.V. in verband met de levering van drukwerk aan de klant – zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te geven. 9.2 In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 8.7, maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens Printdeal B.V. 9.3 Printdeal B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving en alle andere vormen van directe en/of indirecte schade veroorzaakt door Printdeal B.V., haar ondergeschikten, haar ingeschakelde hulppersonen en/of haar geleverd drukwerk. De aansprakelijkheid van Printdeal B.V. is altijd beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt. De vergoeding van de schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Printdeal B.V. in voorkomend geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Printdeal B.V. komt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht. 9.4 De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de leiding binnen Printdeal B.V., maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van Printdeal B.V. 9.5 Printdeal B.V. is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de klant werd goedgekeurd zoals bepaald in 5.3. Printdeal B.V. is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald. 9.6 De klant zal Printdeal B.V. vrijwaren en schadeloosstellen, als Printdeal B.V. wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd drukwerk en het betreffende manco, B.V.indien dit in de verhouding tussen Printdeal B.V. en de klant niet voor rekening of risico van Printdeal B.V. komt maar van de klant. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Printdeal B.V. blijft eigenaar van geleverd drukwerk totdat de klant alle verplichtingen jegens Printdeal B.V. heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen. De klant kan het drukwerk, waarvan de eigendom door Printdeal B.V. wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is gehouden het onder eigendomsvoorbehoud geleverde drukwerk met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Printdeal B.V. te bewaren. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.

ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1 De intellectuele eigendomsrechten van Printdeal B.V. op al hetgeen Printdeal B.V. in de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en Printdeal B.V. aan de klant verstrekt, waaronder in ieder geval tekeningen, afbeeldingen en ontwerpen blijven berusten bij Printdeal B.V. en mogen door de klant slechts worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst tussen Printdeal B.V. en de klant. 11.2 Wanneer bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Printdeal B.V. en de klant intellectuele eigendomsrechten ontstaan, dan berusten de intellectuele eigendomsrechten, waaronder ook wordt verstaan het databankenrecht, bij Printdeal B.V. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten krachtens de wet bij de klant komen te rusten, draagt Printdeal B.V. deze intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over aan Printdeal B.V. en zal de klant indien nodig zijn medewerking verlenen aan deze overdracht en verleent hij voorts bij voorbaat een onherroepelijke volmacht waarmee Printdeal B.V. al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de intellectuele eigendomsrechten bij Printdeal B.V. komen te rusten. De klant doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij klant blijven berusten, dan wel verbindt klant zich ertoe om deze persoonlijkheidsrechten in het economische verkeer niet uit te oefenen. 11.3 De klant staat er jegens Printdeal B.V. voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de klant, a) geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht, handelsnaamrecht en/of merkrecht van derden en b) niet aanstootgevend, onwettig, onrechtmatig, intimiderend, smadelijk, bedreigend, schadelijk, obsceen, kwaadwillend of anderszins laakbaar is. De klant vergoedt Printdeal B.V. alle schade en nadeel die Printdeal B.V. lijdt indien en doordat het door Printdeal B.V. geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden dan wel het door Printdeal B.V. geproduceerde drukwerk aanstootgevend, onwettig, onrechtmatig, intimiderend, smadelijk, bedreigend, schadelijk, obsceen, kwaadwillend of anderszins laakbaar mocht blijken te zijn. De klant vrijwaart Printdeal B.V. tegen alle aanspraken van derden ter zake. Printdeal B.V. behoudt zich het recht voor om de door de klant verstrekte opmaak van het drukwerk en/of een bestelling te weigeren of te annuleren in het geval dit naar het inzicht van Printdeal B.V. aanstootgevend, onwettig, onrechtmatig, intimiderend, smadelijk, bedreigend, schadelijk, obsceen, kwaadwillend of anderszins laakbaar is en/of inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Printdeal B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden door de klant voor hetgeen voortvloeit uit een dergelijke weigering of annulering. Printdeal B.V. heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant. 11.4 Bij overtreding van artikel 11.1, 11.2 zal de klant zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, per overtreding een boete van € 50.000,00 aan Printdeal B.V. verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Printdeal B.V. tot het daarnaast vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. Klant en Printdeal B.V. wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12: PRIVACY

12.1 Wanneer Printdeal B.V. dan wel de klant tijdens het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens die door de ander zijn verstrekt, verkrijgt en hij deze persoonsgegevens verwerkt, zal hij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene verordening gegevensbescherming. 12.2 Tijdens de overeenkomst is de volgende verwerkersovereenkomst van kracht, tenzij een separate verwerkersovereenkomst is overeengekomen. 12.3 Printdeal B.V. en de klant informeren elkaar binnen vijf (5) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst. Printdeal B.V. en de klant verlenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende autoriteit te voldoen. 12.4 De klant vrijwaart Printdeal B.V. voor de aan Printdeal voor opgelegde bestuurlijke sancties, herstelsancties en bestraffende sancties in het kader van verwerkingen die Printdeal B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst uitvoert.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

13.1 Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt aan de zijde van Printdeal B.V. in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uit voor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Printdeal B.V. indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Printdeal B.V. 13.2 Printdeal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting gedurende de periode waarin Printdeal B.V. door overmacht is verhinderd haar verplichtingen te voldoen. Een overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met deze periode. 13.3 Indien door overmacht de leveringstermijn meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel Printdeal als de klant bevoegd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte partieel te ontbinden, zonder dat Printdeal B.V. en Klant over en weer tot enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook zijn gehouden.

ARTIKEL 14: ONTBINDING

De overeenkomst kan door Printdeal B.V. met onmiddellijke ingang en zonder verzuim van de klant door middel van een schriftelijke verklaring aan de klant worden ontbonden indien: a) de klant faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; b) klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt; c) Op de klant de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard; d) Beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van de klant wordt gelegd; e) klant komt te overlijden; f) klant wordt ontbonden; g) klant onder curatele of bewind wordt gesteld; h) Na het sluiten van de overeenkomst aan Printdeal B.V. andere omstandigheden ter kennis komen die Printdeal B.V. goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan haar verplichtingen zal voldoen; een en ander onverminderd het recht van Printdeal B.V. om van klant schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 15 OVERDRAAGBAARHEID RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

15.1 De klant kan vorderingen op Printdeal B.V., uit welke hoofde dan ook, niet overdragen aan een derde. Dergelijke vorderingen zijn nadrukkelijk niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek. 15.2 Het is de klant niet toegestaan zonder de schriftelijke voorafgaande goedkeuring van Printdeal B.V. enige verplichting uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.

ARTIKEL 16: (PARTIËLE) NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden in hun geheel nietig of vernietigbaar zijn dan wel dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (en vervolgens vernietigd) mocht zijn, wordt zij door Printdeal vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

17.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van de klant jegens Printdeal B.V. in ieder geval één jaar na de dag waarop het vorderingsrecht is ontstaan, tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. 17.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Printdeal B.V. en de klant uit welke hoofde dan ook worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

Algemene actievoorwaarden

Door gebruik te maken van onze aanbiedingen ga je akkoord met de voorwaarden zoals hieronder vermeld.

 • De acties op deze website en in gerelateerde uitingen worden aangeboden door Drukwerkdeal.nl.
 • De acties zijn van toepassing op specifieke aankopen die gedaan worden in de webshop van Drukwerkdeal.nl.
 • Bij de online aankoop van een actieproduct wordt de korting automatisch verrekend in het winkelmandje óf dient een actiecode ingevuld te worden.
 • De actieperiode staat vermeld bij het specifieke product op de website van Drukwerkdeal.nl of in gerelateerde communicatie. De acties gelden uitsluitend voor aankopen die gedaan worden in de desbetreffende actieperiode.
 • De aanbiedingen die worden aangeboden zijn uitsluitend geldig voor normale leveringen en gelden niet voor express of next day leveringen.
 • Een actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Klanten die profiteren van een bepaalde korting, zijn uitgesloten van andere acties.
 • Drukwerkdeal.nl behoudt zich het recht, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen, acties te wijzigen of voortijdig te beëindigen. Dit heeft geen gevolgen voor aankopen die vóór de intrekking of wijziging van de actie zijn gedaan.
 • Klanten die aantoonbaar misbruik maken van de acties, kunnen worden uitgesloten. Tevens kan de eventueel onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden.
 • Op de acties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Aan de acties kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Vragen, klachten of opmerkingen over deze actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt via 088 88 55 222 of info@drukwerkdeal.nl.
 • Door gebruik te maken van onze acties verklaart de klant akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.
Gratis Prinses Máxima Centrum kerstkaarten
 • De actie loopt vanaf 13 november tot en met 17 december 2023.
 • Alleen nieuwe klanten die een product uit onze kerstshop (op deze pagina's: https://www.drukwerkdeal.nl/nl/producten/feestdagen en https://www.drukwerkdeal.nl/nl/pages/kerstshop) bestellen hebben recht op de gratis set kerstkaarten. Klanten die eerder bij Drukwerkdeal.nl besteld hebben of al een account bij Drukwerkdeal.nl hebben, zijn uitgesloten van de actie.
 • We versturen de kerstkaarten binnen enkele dagen na je bestelling naar hetzelfde adres dat bij je bestelling hoort.
Winactie kerstversierpakket
 • De actie loopt van 28 november tot en met 7 december 2023.
 • We kiezen een winnaar op 8 december 2023.
 • We versturen de prijs op uiterlijk 11 december.
 • Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
 • De prijs is niet inwisselbaar.
 • Op deze actie zijn onze algemene actievoorwaarden van toepassing.
€ 5,- kortingsactie
 • De kortingscode is geldig vanaf 1 november t/m 31 december 2023.
 • De korting geldt op ons gehele assortiment.
 • Deze kortingscode kan je niet gelijktijdig gebruiken met een andere kortingscode.
 • Je deelname aan de actie is alleen geldig als je je ingeschreven hebt op de actiepagina.


Klantenservice
Wil je niets missen?
Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en ontvang de laatste trends, inspiratie en de beste aanbiedingen.