Actievoorwaarden 'Aftellen naar Kerst'

Drukwerkdeal heeft van 20 september t/m 31 december 2016 weer haar kerstshop geopend. Klanten, prospects en bezoekers vinden er mooie en scherp geprijsde Kerstkaarten, Kerstdecoratie en Relatiegeschenken & Gifts in een inspirerende omgeving; De eigenaar van de Drukwerkdeal kerstshop en houder van alle rechten is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: PRINTDEAL B.V., statutair gevestigd te Deventer, kantoorhoudende Keulenstraat 4, 7418 ET Deventer, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55312896, mede handelend onder de naam Drukwerkdeal.nl, hierna ook te noemen: "Drukwerkdeal";

De DWD Kerst Shop wordt in de periode van 20 september t/m 31 december 2016 ondersteund door promotionele acties met verschillende aanbiedingen en kortingen. Voor alle acties geldt dat Drukwerkdeal te allen tijde het recht heeft en houdt een actie tussentijds aan te passen, te verlengen of te stoppen. Ook als Drukwerkdeal opzettelijk oneigenlijk gebruik van aanbiedingen en kortingen vermoedt, dan heeft en houdt zij zonder opgaaf van redenen het recht korting te weigeren en/of geplaatste orders te annuleren.

Drukwerkdeal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met deze actie. De organisator behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen;

Drukwerkdeal “Vroegdrukkorting”

Om recht te hebben op deze korting moet de bestelling op de dag van bestellen ook daadwerkelijk afgerekend worden. Niet op dezelfde dag afgerekende bestellingen hebben geen recht op deze korting maar krijgen de korting die hoort bij de dag van afrekening. Als er op de dag van afrekening geen korting geldt, dan heeft de betreffende bestelling geen recht op korting.

Drukwerkdeal is gerechtigd de voorwaarden van acties zelf te wijzigen en alle andere beslissingen te nemen die zij dienaangaande gepast acht. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins gecommuniceerd worden. Deelnemers die reeds aan de actie hebben deelgenomen voordat een eventuele wijziging in de actievoorwaarden is doorgevoerd, zijn gebonden aan de “oude” actievoorwaarden en niet aan de gewijzigde actievoorwaarden.

In elk geval wijst Drukwerkdeal elke aansprakelijkheid af en kan Drukwerkdeal in geen geval verantwoordelijk worden geacht- bij annulering, wijziging onderbreking of uitstel van de actie ingeval van overmacht en/of in het geval dat er zich een gebeurtenis voordoet, onafhankelijk van de wil van de Drukwerkdeal;

Onderhavige actievoorwaarden en de uitleg van de actie zijn te lezen op de website van Drukwerkdeal.nl. De volledige actievoorwaarden zijn ook op te vragen bij Drukwerkdeal. Klachten over deze actie kunnen worden verstuurd aan Drukwerkdeal;

Op deze actie zijn de algemene actievoorwaarden van Drukwerkdeal.nl van toepassing.